dzikowski.github.io

Piszę o IT po polsku, więc z góry przepraszam za zagęszczenie kolokwializmów, ale co w angielskim brzmi naturalnie, w polskim często nie ma nawet odpowiedników.

Komponenty wyższego rzędu

Tak jak w programowaniu funkcyjnym mamy funkcje wyższego rzędu, tak w React.js mamy komponenty wyższego rzedu, których rola jest podobna. Pozwalają na wyabstahowanie jakiejś części logiki na zewnątrz. W tym poście pokażę, jak zrefaktorowałem kilka formularzy z wykorzystaniem komponentów wyższego rzędu i jakie są z tego korzyści.

W sekcji o komponentach wyższego rzędu w dokumentacji Racta znajduje się świetny przykład, do czego może służyć taka abstrakcja. Mamy dwa komponenty, CommentList i BlogPost, oba z nich subskrybują zmiany w jakimś zewnętrznym DataSource. Kiedy dane się zmienią, wywoływany jest wewnętrzny callback, który w pierwszym przypadku pobierze listę komentarzy, a w drugim blogposta. Potem w obu przypadkach uaktualni stan.

Znaczna część wewnętrznej logiki jest tutaj zduplikowana. Komponenty różnią się praktycznie tylko metodą render i funkcją która pobiera uaktualnione dane z DataSource. Tymczasem można oba komponenty zmienić na funkcyjne, które będą przyjmować dane w props i stworzyć strukturę podobną do tego:

function withSubscription(WrappedComponent, selectData) {
 return class extends React.Component {
  constructor(props) {
   super(props);
   this.state = {
    data: selectData(DataSource, props)
   };
  }
  ...
  render() {
   return <WrappedComponent data={this.state.data} {...this.props} />;
  }
 };
}

const CommentListWithSubscription = withSubscription(
 CommentList,
 (DataSource) => DataSource.getComments()
);

const BlogPostWithSubscription = withSubscription(
 BlogPost,
 (DataSource, props) => DataSource.getBlogPost(props.id)
});

Na komponenty wyższego rzędu natknąłem się ostatnio debugując także kod React Toolbox (np. tutaj), albo w dobrych praktykach Airbnb (tutaj).

Obsługa stanu formularza

W moim starterze, konkretnie w obsłudze autoryzacji z Amazon Cognito, mam trzy komponenty, które działają w zbliżony sposób. Mają przyciski i kliknięcie na dany przycisk powoduje zmianę stanu najpierw na state.loading, potem wywoływana jest odpowiednia funkcja Amazon Cognito, a potem w zależności or rezultatu wywołania na state.error, albo state.success.

export default class ConfirmRegistration extends React.Component {

 ...

 handleRegistrationConfirmation = () => {
  const onSuccess = () => {
   this.setState({ ...this.initialState(), success: true });
  };

  const onFailure = (error) => {
   this.setState({ ...this.state, error, loading: false });
  };

  this.setState({ ...this.state, loading: true });

  this.props.auth.confirmRegistration({ ... });
 };

 render() {
  return (
   <div>
    ...
    {this.state.error && <ErrorMessage text={this.state.error.message} />}
    {this.state.loading
     ? <Loader text="Confirming registration code..." />
     : <div>
      <Button label="Confirm registration" onClick={this.handleRegistrationConfirmation} raised primary />
      &nbsp;
      <Button label="Request code again" onClick={this.handleRequestingCodeAgain} />
     </div>
    }
    {this.state.success && <Redirect push to="/profile/sign-in" />}
   </div>
  );
 }
}

Mamy skomplikowaną i nie do końca przejrzystą logikę związaną z pokazywaniem, że trwa loading, że wystąpił błąd, albo że wszystko zakończyło się sukcesem, a wszystko w bardzo podobny sposób we wszystkich trzech komponentach.

Na powyższym listingu w funkcji handleRegistrationConfirmation najpierw ustawiamy stan na loading: true, żeby pokazał się loader. Następnie, jeśli wszystko zakończyło się sukcesem resetujemy stan (czyli dodajemy też loading: false) i ustawiamy success: true). Jeśli wystąpił błąd, wrzucamy obiekt błędu do stanu jako error: error. Wreszcie wykorzystujemy te informacje, żeby pokazać lub ukryć przyciski formularza, loadera, czy też informację o błędzie. To są dwa takie większe kawałki logiki, którą trzeba powtarzać dla każdego z trzech moich komponentów: Register, ConfirmRegistration oraz SignIn.

Komponent wyższego rzędu

Zgodnie z przyjęta niedawno konwencją, na tworzony komponent wyższego rzędu zarezerwowałem cały folder w components:

app/components/withFormState/
├── FormState.js
├── FormStateInfo.jsx
├── index.js
└── withFormState.jsx

FormState to klasa, której obiekty będę przekazywać jako prop o nazwie form do obudowanego komponentu. Ponieważ chcę przekazać kilka elementów, wygodniej mi było na to stworzyć klasę, niż za każdym razem sprawdzać kilka PropTypes.

export default class FormState {
 constructor({ startLoading, handleFailure, handleSuccess, infoComponent }) {
  this.startLoading = startLoading;
  this.handleFailure = handleFailure;
  this.handleSuccess = handleSuccess;
  this.infoComponent = infoComponent;
 }
}

Jak widzisz, będę przekazywał w obiekcie kilka funkcji. Na rozpoczęcie loading, na obsługę błędu i obsługę sukcesu. Dodatkowo w infoComponent znajdzie się komponent, który będzie zawierał informację o tym, czy właśnie trwa loading, czy mamy błąd itp. Komponent ten wygląda następująco:

export default function FormStateInfo({ loading, error, success }) {
 if (loading) { return <Loader >{loading}</Loader>; }
 if (error) { return <ErrorMessage>{error}</ErrorMessage>; }
 if (success) { return <SuccessMessage>{success}</SuccessMessage>; }
 return <div />;
}

Odwołuję się tutaj do istniejących już wcześniej komponentów, które mam w projekcie (jeśli chcesz, zajrzyj). Zakładam, że wszystkie props, czyli loading, error i success mają mieć postać komponentu, a ich domyślną wartością jest null. Dlatego mam jeszcze zdefiniowane PropTypes i domyślne wartości (ESLint by mi nie odpuścił), jednak dla czystości listingu, pomijam ten kawałek kodu.

W index.js oczywiście wyeksportowane są te komponenty i klasy, które mają być widoczne. Nic skomplikowanego, a pozwala ładnie utrzymać czystość organizacji projektu:

import FormState from './FormState';
import withFormState from './withFormState';

export { FormState, withFormState };

Wreszcie plik z komponentem wyższego rzędu, withFormState.jsx. Wrzucę tutaj jego zawartość w całości, a potem zaraz opowiem po kolei, o co w tym wszystkim chodzi:

import React from 'react';
import FormState from './FormState';
import FormStateInfo from './FormStateInfo';

export default function withFormState(WrappedComponent) {
 class WithFormState extends React.Component {

  state = {
   loading: null,
   error: null,
   success: null,
  };

  handleFailure = (info) => this.setState({ ...this.state, error: info, loading: null });

  handleSuccess = (info) => this.setState({ ...this.state, success: info, loading: null });

  startLoading = (info) => this.setState({ ...this.state, loading: info });

  render() {
   const form = new FormState({
    startLoading: this.startLoading,
    handleFailure: this.handleFailure,
    handleSuccess: this.handleSuccess,
    infoComponent: <FormStateInfo {...this.state} />,
   });
   return <WrappedComponent form={form} {...this.props} />;
  }
 }

 const wrappedComponentName = WrappedComponent.displayName || WrappedComponent.name || 'Component';

 WithFormState.displayName = `withFormState(${wrappedComponentName})`;

 return WithFormState;
}

Zobacz, co tu się dzieje. Po pierwsze, w tym miejscu trzymam stan na loading, error i success. Ten stan nie będzie nigdzie wyciekał na zewnątrz, bo nie jest to potrzebne. I jest w jednym miejscu, właśnie w tym komponencie – nie musimy go nigdzie powtarzać w komponentach z formularzami, co naprawdę bardzo upraszcza ich logikę.

Dalej mam trzy handlery, które będa przekazywane do komponentów z formularzami. Założyłem, że to właśnie te komponenty najlepiej wiedzą, kiedy ma się zacząć loading, a kiedy wywołanie się kończy sukcesem lub błędem. I właśnie te trzy handlery będą wywoływane w poszczególnych komponentach z formularzami: handleFailure, handleSuccess, startLoading.

W metodzie render najpierw tworzę obiekt FormState, o którym pisałem przed chwilą, i który ma trzymać wszystkie handlery i obiekty przekazywane dalej w props. FormState, oprócz handlerów, otrzymuje tutaj jeszcze komponent, którego można użyć do pokazania aktualnego stanu formularza. Podczas renderowania komponentu przekazuję właśnie ten obiekt jako form, a także props, które nie są stricte związane z komponentem wyższego rzędu (zgodnie z konwencją).

Wreszcie, zgodnie z inną konwencją, przekazuję komponentowi odpowiednie displayName, żeby w razie czego łatwo się to wszystko debugowało.

Po tych zmianach zmieni się oczywiście kod komponentów z formularzami. Po pierwsze, w handlerze handleRegistrationConfirmation od tej pory nie trzeba będzie pisać własnych zmian stanu dotyczącego loading/success/error, tylko skorzystamy z handlerów dostarczanych w props, a informacje o tym, że chcemy przekierować do innego ekranu jest bardziej widoczna:

 handleRegistrationConfirmation = () => {
  const onSuccess = () => {
   this.setState(this.initialState());
   this.props.form.handleSuccess(<Redirect push to="/profile/sign-in" />);
  };

  const onFailure = (error) => {
   this.props.form.handleFailure(error.message);
  };

  this.props.form.startLoading('Confirming registration...');

  this.props.auth.confirmRegistration({
   email: this.state.email,
   code: this.state.code,
   onSuccess,
   onFailure,
  });
 };

Po drugie, w metodzie render możemy pozbyć się mnóstwa kodu, który służył na wyświetlanie loadera lub błędu, a zamiast tego użyjemy dostarczanego komponentu:

 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Confirm registration</h1>
    {this.props.form.infoComponent}
    ...
    <Button label="Confirm registration" onClick={this.handleRegistrationConfirmation} raised primary />
    &nbsp;
    <Button label="Request code again" onClick={this.handleRequestingCodeAgain} />
   </div>
  );
 }
}

I wreszcie, musimy uaktualnić props, a także sposób eksportowania komponentu. Nie eksportujemy już bowiem zwykłego ConfirmRegistration, tylko ConfirmRegistration obudowane w komponent wyższego rzędu.

ConfirmRegistration.propTypes = {
 form: PropTypes.instanceOf(FormState).isRequired,
 ...
};

const ConfirmRegistrationExt = withFormState(ConfirmRegistration);
export default ConfirmRegistrationExt;

I to jest tutaj akurat ważne, żeby wyeksportować już stworzony komponent, a nie tworzyć go dynamicznie, np. w metodzie render. W przeciwnym wypadku React może mieć problemy z zarządzaniem stanem i z wydajnością. Więcej możesz poczytać o tym w dokumentacji.

Obsługa wartości pól

Jest jeszcze jeden kawałek logiki, który się powtarza w komponentach: obsługa wartości pól formularza. Jest to zrobionie klasycznie: wartości trzymane są w state, a po zmianie w polu formularza wywoływany jest odpowiedni handler, który zmieni state.

class ConfirmRegistration extends React.Component {

 state = {
  email: this.props.user.email || '',
  code: '',
 };

 handleChange = name => value => this.setState({ ...this.state, [name]: value });

 ...

 render() {
  return (
   <div>
    ...
    <Input
     type="text"
     label="E-mail Address"
     name="email"
     value={this.state.email}
     onChange={this.handleChange('email')}
    />
    ...
   </div>
  );
 }
}

Zauważ, że tutaj mamy tak naprawdę aż trzy aspekty, związane z zarządzaniem wartością pól formularza:

 1. Odczytanie wartości ze stanu (value={this.state.email}).
 2. Zmiana stanu po zmianie wartości w polu formularza (onChange={this.handleChange('email')}).
 3. Ustawienie domyślnych wartości, które czasami mogą być zależne od props (email: this.props.user.email || '',).

W dodatku ten kawałek logiki wydaje się czymś innym niż to, co jest obsługiwane przez stworzony już poprzednio komponent wyższego rzędu (withFormState). Owszem, moje formularze potrzebują zarówno stanu w rozumieniu loading/success/error, jak i wartości pól, niemniej jednak łatwo sobie wyobrazić takie formularze, które potrzebują jednej z tych rzeczy. W związku tym wolałbym nie mieszać w jednym komponencie tych dwóch kawałków.

Zamiast tego mogę zostawić jak jest i zarządzać na razie wartościami pól wewnątrz każdego z komponentów, albo zrobić na to oddzielny komponent wyższego rzędu. Oczywiście pierwsze rozwiązanie jest za proste, więc zrobię ten nowy komponent 🙂.

Drugi komponent wyższego rzędu

Drugi komponent wyższego rzędu nazywa się bardzo podobnie (withFormFields) i ma podobną strukturę:

app/components/withFormFields
├── FormFields.js
├── index.js
└── withFormFields.jsx

FormFields jest klasą-kontenerem dla wartości pól i handlerów:

export default class FormFields {
 constructor(values, handleChange) {
  this.values = values;
  this.handleChange = handleChange;
 }
}

W index.js oczywiście exportuję te klasy, które mają być dostępne na zewnątrz:

import FormFields from './FormFields';
import withFormFields from './withFormFields';

export { FormFields, withFormFields };

I wreszcie kod komponentu:

export default function withFormFields(WrappedComponent, getDefaultValues) {
 class WithFormFields extends React.Component {

  state = {
   fields: getDefaultValues(this.props),
  };

  handleChange = name => value => {
   const fields = { ...this.state.fields, [name]: value };
   this.setState({ fields });
  };
  
  reset = () => this.setState({fields: getDefaultValues(this.props)});

  render() {
   const fields = new FormFields(this.state.fields, this.handleChange);
   return <WrappedComponent fields={fields} {...this.props} />;
  }
 }

 const wrappedComponentName = WrappedComponent.displayName || WrappedComponent.name || 'Component';

 WithFormFields.displayName = `withFormFields(${wrappedComponentName})`;

 return WithFormFields;
}

Wszystkie wartości pól trzymam w state.fields. W momencie kiedy tworzony jest obiekt, wywoływana jest funkcja getDefaultValues, która przyjmuje props i na tej podstawie zwraca domyślne wartości pól. Funkcja handleChange, tak jak wcześniej, służy do zmiany stanu, reprezentującego wartości pól formularza.

Zmiany komponentów formularza, na przykład ConfirmRegistration są trywialne. Po prostu zamiast this.state.email odwołujemy się do this.props.fields.values.email a zamiast do this.handleChange do this.props.fields.handleChange. Nie będzie też już potrzebny handler handleChange w formularzu, ani inicjowanie stanu (!).

Zmieni się także znacząco sposób inicjalizacji komponentu, ponieważ muszę obudować go jeszcze jednym komponentem wyższego rzędu i podać domyślne wartości:

const ConfirmRegistrationExt = withFormState(withFormFields(
 ConfirmRegistration,
 ({ user }) => ({ email: user.email || '', code: '' }),
));

export default ConfirmRegistrationExt;

Dalsze zmiany

Można w sumie wprowadzić jeszcze dwie zmiany, dzięki którym kod będzie dużo ładniejszy. Po pierwsze, zauważ, że ten kod jest imperatywny:

 handleRegistrationConfirmation = () => {
  const onSuccess = () => { ... };

  const onFailure = (error) => { ... };

  this.props.form.startLoading('Confirming registration...');

  this.props.auth.confirmRegistration({
   email: this.props.fields.values.email,
   code: this.props.fields.values.code,
   onSuccess,
   onFailure,
  });
 };

Szczególnie chodzi mi linijkę, kiedy wywoływane jest startLoading. Tak naprawdę, to komponent odpowiedzialny za stan formularza powinien sam wiedzieć, żeby wywołać startLoading, a nie powinno być konieczności pisania tego wprost. Lepiej byłoby zapisać ten kod w taki sposób:

 handleRegistrationConfirmation = () => {
  const onSuccess = () => { ... };

  const onFailure = (error) => { ... };

  const action = () => {
   this.props.auth.confirmRegistration({
    email: this.props.fields.values.email,
    code: this.props.fields.values.code,
    onSuccess,
    onFailure,
   });
  };

  this.props.form.submit(action, 'Confirming registration...');
 }

Zamiast wywoływania wprost startLoading, przekazuję do formularza funkcję, opisująca to, co ma się wydarzyć oraz etykietę, która ma pojawić się w loaderze. Żeby to było możliwe, musimy oczywiście zmienić trochę kod komponentu withFormState. Po pierwsze, klasa FormState teraz zamiast atrybutustartLoading będzie miała submit, a po drugie sam komponent formState będzie miał tak zdefiniowany handler, który będzie potem przekazywany do instancji FormState:

  submit = (operation, info) => {
   this.setState({ ...this.state, loading: info });
   return operation();
  };

Tym samym pozbyliśmy się uciążliwego wywoływanie wprost funkcji startLoading i teraz możemy zabrać się za drugi refaktoring, który warto zrobić, żeby znacznie uprościć kod komponentów z formularzami.

Zauważ, że teraz komponenty z formularzami nigdzie nie mają już zdefiniowanego stanu, ani go bezpośrednio nie ustawiają. Wszystko to dzieje się w tle, na takich props jak form i fields.

Tak, właśnie do tego zmierzam. Możemy z formularzy zrobić stateless functional components!

W pierwszym kroku wyodrębnię handlery do osobnych funkcji, tak żeby mogły od razu przyjąć props jako parametry (zoabcz przy okazji, o ile przejrzyściej wygląda kod, kiedy nie trzeba pisać this.props przed każdym odwołaniem do auth, form i fields):

function confirmRegistration({ auth, form, fields }) {
 const onSuccess = () => {
  fields.reset();
  form.handleSuccess(<Redirect push to="/profile/sign-in" />);
 };

 const onFailure = (error) => {
  form.handleFailure(error.message);
 };

 const action = () => {
  auth.confirmRegistration({
   email: fields.values.email,
   code: fields.values.code,
   onSuccess,
   onFailure,
  });
 };

 form.submit(action, 'Confirming registration...');
}

W sumie tę funkcję można napisać jeszcze bardziej elegancko, bo onFailure jest bardzo krótkie:

function confirmRegistration({ auth, form, fields }) {
 const onSuccess = () => {
  fields.reset();
  form.handleSuccess(<Redirect push to="/profile/sign-in" />);
 };

 const action = () =>
  auth.confirmRegistration({
   email: fields.values.email,
   code: fields.values.code,
   onSuccess,
   onFailure: (error) => form.handleFailure(error.message),
  });

 form.submit(action, 'Confirming registration...');
}

W kolejnym kroku przerobię jeszcze komponent ConfirmRegistration na bezstanowy komponent funkcyjny. Właśnie tak:

function ConfirmRegistration({ auth, form, fields }) {
 return (
  <div>
   <h1>Confirm registration</h1>
   {form.infoComponent}
   <Input
    type="text"
    label="E-mail Address"
    name="email"
    value={fields.values.email}
    onChange={fields.handleChange('email')}
   />
   ...
   <Button
    label="Confirm registration"
    onClick={() => confirmRegistration({ auth, form, fields })}
    raised
    primary
   />
   ...
  </div>
 );
}

Eksporty, walidacja PropTypes, wykorzystanie komponentów – to wszystko zostaje tak jak było, po prostu zmienione zostało wnętrze komponentu.

Po co to wszystko

Podstawową zaletą wyodrębniania komponentów wyższego rzędu jest rozbicie kłębka logiki na odrębne i względnie niezależne części. Na początku mieliśmy komponenty z formularzami, które zawierały w sobie wszystko. Zarówno trzymały stan formularza, pokazywały loadera i błędy, a także wywoływały odpowiednie metody z usługi służącej do autoryzacji. Dzięki opisanemu w tym poście refaktoringowi udało się podzielić logikę na cztery części:

 1. Komponent z formularzem (np. ConfirmRegistration) to sam widok. Wyświetla pola i przyciski, dodatkowo podpina odpowiednie handlery do przycisków.
 2. Logika odpowiedzialna za definicję tego, co ma się dziać po kliknięciu przycisku (jaką metodę z usługi autoryzacji wywołać, co ma się stać w przypadku błędu lub sukcesu), została przeniesiona do osobnych funkcji (np. confirmRegistration).
 3. Obsługa stanu formularza, związana stricte z pokazywaniem informacji użytkownikowi (co się dzieje, że był błąd, że się udało wykonać operację) została przeniesiona do komponentu withFormState.
 4. Obsługa wartości pól formularza została przeniesiona do komponentu withFormFields.

Przed tymi zmianami cała logika była zduplikowana w trzech komponentach: Register, ConfirmRegistration i SignIn. A coś takiego, to duże ryzyko popełnienia błędu. W każdym z tych komponentów można popełnić drobną pomyłkę, każdy z nich trzeba testować osobno i w całości. Po rozbiciu te kawałki logiki znajdują się w izolowanych miejscach, zaimplementowane są raz i również raz można je przetestować.

Same formularze też teraz dużo łatwiej przetestować osobno, bo są funkcyjne. Przyjmują tylko props i dla danego zestawu props zawsze wyrenderuje się to samo. Nie mają żadnego wewnętrznego stanu, który trzeba by brać pod uwagę w testach. Czyli są pure functions.

Ten stan jest dopiero nakładany komponentami wyższego rzędu, ale i te komponenty i ich zmiany stanu można przetestować w izolacji, obudowując nimi dowolny komponent formularza (np. taki przygotowany specjalnie na potrzeby testów).

Wreszcie, dzięki temu, że udało się wyizolować logicznie spójne i niezależne klocki, dużo łatwiejsze powinno być wprowadzanie zmian do takiego kodu. Zdefiniowane komponenty wyższego rzędu łatwo będzie użyć w innym miejscu, dla nowego formularza. Istniejące komponenty formularzy będzie łatwiej zmieniać, bo są prostsze i nie mają dodatkowej logiki na obsługę stanu.

Zauważ jeszcze jedną rzecz. Kiedy zaczynałem pisać te formularze, całą logikę zawarłem w jednym miejscu, wtedy było to wystarczające. Potem logika została zduplikowana, potem jeszcze raz, i dopiero potem postanowiłem ją wydzielić. To jest dobre podejście. Często można popłynąć i na samym początku próbować stworzyć abstrakcję, która potem okazuje się nie do końca adekwatna i trudna w utrzymaniu.

Na początku duplikacja, potem abstrakcja. Na duplikacji uczysz się kodu, dowiadujesz się, co faktycznie jest potrzebne i jak powinno działać. Potem, kiedy masz już kilka przykładów, masz wystarczającą więdzę o tym, jaka powinna być ta abstrakcja. Dopiero wtedy jest dobry moment, żeby taką abstrakcję stworzyć samodzielnie, albo skorzystać z jakiejś biblioteki, która już taką abstrakcję obsługuje. Dlatego na przykład w moim starterze ciągle nie ma Reduxa, który często jest z automatu dołączany do aplikacji w React.js. Po prostu nie ma sensu za szybko komplikować sobie projektu.

Wszystkie zmiany związane z tym refaktoringiem możesz zobaczyć w odpowiednim pull requeście.